TRABAJOS ORIGINALES / ORIGINAL ARTICLES

Número 104

Actituds i pràctiques lingüístiques de la joventut valenciana

Attitudes and linguistic practices of Valencian youth

Violant Estreder i Ortí

Marc Antoni Adell i Cueva

Nosaltres hem investigat les conductes lingüístiques dels jóvens estudiants universitaris i el seu posicionament envers la llengua, la seua pràctica i l’estatus atorgat. La mostra poblacional ha estat de 204 jóvens estudiants –entre 19 i 32 anys-, majoritàriament xiques i d’origen valencianoparlant en una meitat. Dels principals resultats de la nostra investigació destaquem que, la pràctica del valencià per part dels jóvens es detecta com a millorable. Altrament, les actituds dels jóvens estudiants envers el valencià no són negatives, mentre que sí que és notable el nombre dels que troben dificultats en l’exercici lingüístic. Complementàriament suggerim tota una bateria de mesures en l’afavoriment de la presència normalitzada de la llengua, a tots els àmbits de relació.

We have studied the linguistic behavior of young university students and their position toward the language, their practices and the status of the language. The sample was 204 young university students –their age ranged from 19 until 32 years old-, the vast majority of them were women and half of them had as mother language the Valencian. Our results showed that, the practices that young people have of the Valencian language could be improved. Otherwise, the attitudes from young university students towards Valencian language are not negative, but a lot of them have some difficulties to use the Valencian language. Additionally, we suggest some measures to favor the normalization of Valencian language to the whole sphere of the relationships.

Descargar PDF

BÚSQUEDA / SEARCH

  • Search

¿CÓMO ENVIAR UN ARTÍCULO? / HOW TO SUBMIT AN ARTICLE?

Video

Coaching y Liderazgo
Dr. Enrique Cantón.

Burnout: Proceso y evaluación con el CESQT
Dr. Pedro Gil-Monte